wtorek, 30 maja 2017

Konkurs "Moje Miasto Susz"




Regulamin Konkursu Plastycznego
Moje Miasto Susz

Cele Konkursu:

Celem konkursu jest przybliżenie tradycji związanej z pożegnaniem zimy i przywitaniem wiosny.
Zachęcenie do działalności artystycznej na różnych płaszczyznach i w różnych technikach.
Zachęcenie do kreatywnego myślenia i twórczego wyrażania tradycji poprzez sztukę.

1. Organizatorem konkursu jest Suski Ośrodek Kultury.
2. Konkurs rozpoczyna się 26 Maja 2017 r. i trwać będzie do 20 Czerwca 2017 r.
3. Po zakończeniu konkursu, 24 czerwca 2017r. odbędzie się ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, oraz wernisaż wystawy prac konkursowych oraz prac przygotowanych przez pracownię SOK-u SKAMA.
4. Temat prac konkursowych brzmi: „Moje Miasto Susz”
5. W konkursie mogą brać udział Wszyscy chętni, bez ograniczeń wiekowych, oraz bez względu na miejsce zamieszkania.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Prace konkursowe należy złożyć, lub nadesłać:
Suski Ośrodek Kultury, ul. Piastowska 5c 14-240 Susz lub
Pracownia artystyczna SKAMA, przy SOK-u w Suszu

do dnia 20 czerwca 2017 w godzinach pracy SKAMA-y

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Moje Miasto Susz”.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
3. Każdy z uczniów może przekazać dowolną ilość prac Konkursowych.
4. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
8. Dopuszczalne jest zgłoszenie prac wykonanych i zgłoszonych wspólnie przez więcej niż jednego autora.

Wyniki konkursu i nagrody
 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające imiona i nazwiska zwycięzców podczas Triathlonu w Suszu 2017. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.skama.net oraz www.sok.susz.pl
 4. Nagrodą główną w konkursie jest nagroda rzeczowa ufundowana przez Suski Ośrodek Kultury.
 5. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce.
 6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.




Postanowienia końcowe:
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas spotkania i wystawy, Suskiego Ośrodka Kultury  w czerwcu 2017  roku oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Suskiego Ośrodka Kultury oraz pracowni SKAMA.
 1. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.skama.net oraz w Suskim Ośrodku Kultury, ul Piastowska 5c w Suszu.
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
e) zmiany terminów podanych w regulaminie


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza