poniedziałek, 4 lutego 2019

KONKURS FILMOWY! - "Dziękuję, nie piję!"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie filmowym pt. "Dziękuję, nie piję!" Do wygrania super nagrody. Film lub animację należy wykonać samodzielnie lub grupowo. Pracę konkursową należy dostarczyć w terminie do 31 marca, do siedziby SOK (na płycie DVD, lub przynieść do zgrania na pendrive) lub przesłać na adres mailowy paauliska@wp.pl
Regulamin Konkursu Filmowego "Dziękuję, nie piję!" ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu jest Suski Ośrodek Kultury w Suszu, ul. Wybickiego 10 14-240 Susz we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suszu CELE Głównym celem konkursu jest:. - wyłonienie najbardziej oryginalnego filmu - zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych. - zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej - promocja młodych talentów - popularyzacja wiedzy na temat uzależnień - uświadamianie dzieciom i młodzieży występujących zagrożeń i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku - promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu TEMAT KONKURSU Temat konkursu brzmi: "Dziękuję, nie piję!" - Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w oparciu o temat związany z alkoholem, propagujący nie picie alkoholu ZASADY UCZESTNICTWA 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Susz 2. Praca może być stworzona przez uczestnika indywidualnego lub przez grupę reżyserską. 3. Nie ma podziału na kategorie wiekowe W konkursie wyłonione najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się także dwa wyróżnienia. Organizatorzy dopuszczają możliwość nie przyznania wyróżnień. 4. Dopuszczalne jest wykonanie filmu lub animacji, zarówno film i animacja oceniane będą w jednej kategorii. PRACA KONKURSOWA 1. Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie DVD lub dostarczają na pendrive, lub przesyłają mailowo na adres: paauliska@wp.pl, jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Video, którego czas projekcji nie przekracza 10 minut. Dodatkowo dołączają minimum jedno zdjęcie z planu filmowego, które może zostać wykorzystane przez Organizatorów w materiałach promocyjnych konkursu (np. na plakacie). 2. Uczestnicy mają za zadanie w oryginalny sposób przedstawić treść hasła konkursowego: "Dziękuję, nie piję!" 3. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym (np. horror, western itp.) oraz technice (np. animacji). 4. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne, zgodność z tematem i hasłem przewodnim: "Dziękuję, nie piję!" 5. Do pracy powinna zostać załączona wypełniona karta zgłoszeniowa. W przypadku przesłania maila, w tytule maila podany tytuł konkursu: "Dziękuję, nie piję!", oraz skan wypełnionego zgłoszenia, lub zgłoszenie dostarczone osobno w formie papierowej, zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w konkursie. 6. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada wszelkie do niej prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie filmu w celach promocji konkursu (poprzez umieszczenie na stronie organizatora). 7. W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów innych filmów konieczne jest posiadanie przez uczestnika zgody oraz dołączenie do karty zgłoszenia oświadczenia o tym, że taką zgodzę posiada. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia uczestników konkursu o przesłanie stosownego dokumentu. 8. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkurs wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w Suskim Ośrodku Kultury, ul. Wybickiego 10 14-240 Susz, stronie internetowej www.skama.net , www.sok.susz.pl ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową oraz ewentualna zgodą dla osoby niepełnoletniej, należy składać do 31 marca. 2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie były nigdzie wcześniej publikowane. Przez publikację rozumiane jest publiczne prezentowanie pracy w gronie szerszym niż sami twórcy, zgłaszanie filmu do udziału w innych konkursach (przed podaniem oficjalnych wyników), zamieszczanie całości lub fragmentów pracy w Internecie. 4. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych na rzecz Suskiego Ośrodka Kultury, ul. Wybickiego 10 14-240 Susz. Tym samym uczestnicy konkursu nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych poprzez np. umieszczanie ich w Internecie przed ogłoszeniem oficjalnych wyników konkursu. 5. Pełnoletni uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wykorzystanie wizerunku). W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów (do pobrania wraz z kartą zgłoszenia ze strony organizatora lub w siedzibie SOK). 6. W karcie zgłoszenia powinni zostać uwzględnieni wszyscy uczestnicy biorący udział w pracach nad filmem konkursowym (z wyszczególnieniem roli odgrywanej w trakcie tworzenia filmu, nie tylko aktorzy, ale również reżyser, operator kamery itd.). 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieinformowania uczestników o uchybieniach w dokumentacji prowadzących do dyskwalifikacji pracy konkursowej. PRACA JURY KONKURSU 1. Do oceny złożonych filmów zostanie powołane jury. 2. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane. 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu, które będzie pracować w oparciu o Regulamin. 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się do 15 Kwietnia 2019 roku 2. Wyniki wraz ze zwycięskimi i wyróżnionymi filmami zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora. 3. Filmy zgłoszone do konkursu zostaną opublikowane po ogłoszeniu wyników na stronie organizatora, w mediach społecznościowych i na youtube.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza